Home   

  ประวัติย่อ ดร.กิตติ

ประวัติย่อ ดร. กิตติ วิทูรวิทย์ลักษณ์
การศึกษา
1.  วท.บ. (พืชศาสตร์) จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2519-20
2.  M.S. การปรับปรุงพันธุ์พืช(Plant Breeding) Auburn University, Auburn, Alabama, USA 1982                                                                                                                                                          
3.  Ph.D. การปรับปรุงพันธุ์พืช (Plant Breeding)U. of Arkansas, Fayetteville, Arkansas, USA 1987
การทำงาน
1.  หัวหน้าแผนกไร่  โรงงานน้ำตาลขอนแก่น 2520-21
2.  นักวิชาการเกษตร สถานีทดลองพืชไร่ชัยนาท กรมวิชาการเกษตร 2521-22
3.  Founder & Owner, Flowers of Siam, Memphis, Tennessee, U.S.A. 1986-87
4.  Asia Technical Manager, Petoseed Co.,Inc ., California U.S.A.    1987 -1992
5.   เจ้าของ ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ผักดอกเตอร์ 1993จำกัด ตั้งแต่ 2536 - ปัจจุบัน
งานด้านวิชาการ 
อดีตอาจารย์สอนการผลิตผักและไม้ผลสำหรับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาจารย์สอนและอาจารย์รับเชิญพิเศษของสถาบันการศึกษา ราชการและองค์กร ต่างๆ
ได้รับการยกย่องให้เป็นเกษตรก้าวหน้า ทางด้านผัก จากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อุปนายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
อุปนายกสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย
*   *   *   *   *   *   *   *   *

บริษัท ผักดอกเตอร์ 1993 จำกัด Doctor’s Vegetables1993 Co., Ltd.

3 หมู่ 6 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ. ปทุมธานี 12170
โทร 02-5492391-3, 082-3533-999,089-148-9999, Fax 02-5492368 E-mail: kitti@doctorveg.com